image of a girl

Nasz statut

STATUT FUNDACJI REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "POMÓŻ MI".
Olsztyn, dn. 26.11.2004

Rozdział VI. Przepisy końcowe.

§16 Zmiana celu lub podjęcie przez Fundację działalności gospodarczej wymaga uprzedniej zmiany statutu.

§17 Zmiana statutu Fundacji wymaga wpisu do rejestru sądowego.

§18 Likwidacja Fundacji może nastąpić z woli Fundatorów:

  1. Z powodu wyczerpania środków materialnych.
  2. Z powodu zrealizowania postawionych celów.

§19 Likwidacja następuje na podstawie uchwały Fundatorów większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim bez względu na liczbę obecnych.

§20 Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji przekazany zostaje na cele zbieżne z celami Fundacji.

§21 O likwidacji Fundacji jej Zarząd zawiadamia Ministra Zdrowia, Urząd Skarbowy i Sąd w Olsztynie.

§22 Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

Powered by Samba-SI Pomóż mi © 2006