image of a girl

Nasz statut

STATUT FUNDACJI REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "POMÓŻ MI".
Olsztyn, dn. 26.11.2004

Rozdział V. Organy Fundacji.

§13 Organami Fundacji są: Zgromadzenie Fundatorów i Zarząd.

§14 Zgromadzenie Fundatorów tworzą wszyscy Fundatorzy.

 1. Do zakresu działania Zgromadzenia Fundatorów należy:
  1. powołanie członków zarządu spośród osób fizycznych, a uchwałę z tego zakresu podejmuje Zgromadzenie zwykłą większością głosów przy pełnej obecności jego członków,
  2. dokonywanie zmian celów Fundacji,
  3. dokonywanie, także na wniosek Zarządu, zmian w statucie,
  4. decydowanie o likwidacji Fundacji,
  5. decydowanie o połączeniu z inną Fundacją,
  6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji za rok ubiegły oraz planów i programów działalności Fundacji,
  7. rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansu za rok ubiegły,
  8. ustalenie regulaminu pracy Fundacji,
  9. zobowiązywanie Zarządu do określonych działań w ramach realizacji celów statutowych.
 2. Na pierwszym zebraniu po dokonanym oświadczeniu woli fundatorów Zgromadzenie Fundatorów wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego dwóch zastępców.
 3. Okres kadencji przewodniczącego i jego dwóch zastępców trwa dwa lata.
 4. Zgromadzenie Fundatorów jest zwoływane co najmniej raz w roku nie później niż do 31 marca w celu rozpatrzenia spraw, o których mowa w § 14 pkt 1.
 5. Zgromadzenie Fundatorów może być zwoływane w miarę potrzeb z inicjatywy:
  1. Przewodniczącego Zgromadzenia,
  2. Zarządu Fundacji.
 6. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje jego przewodniczący, ustalając jego termin, miejsce odbycia i proponowany porządek obrad.
 7. O terminie, miejscu i porządku obrad zgromadzenia zawiadamia się członków w drodze pisemnego zawiadomienia na 14 dni przed planowym terminem posiedzenia.
 8. Zgromadzenie Fundatorów działa w formie uchwał, zapadających zwykłą większością głosów oddanych w obecności 2/3 składu zgromadzenia.
 9. Każdemu członkowi Zgromadzenia Fundatorów przysługuje jeden głos bez względu na wysokość świadczenia dokonanego na rzecz Fundacji.
 10. Zgromadzenie Fundatorów sprawuje funkcje nadzorcze i kontrolne.
 11. Zgromadzenie Fundatorów występuje do Zarządu Fundacji z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądaniem wyjaśnień.

§15 Zarząd Fundacji składa się z 4 osób fizycznych powołanych przez Fundatorów.

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem, reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Fundacji są upoważnione dwie osoby spośród członków Zarządu.
 3. Zarząd wyłania ze swego grona przewodniczącego, jego dwóch zastępców i sekretarza.
 4. Zarząd działa w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim bez względu na liczbę obecnych.
 5. Kadencja Zarządu trwa 3 lata, o ile Zgromadzenie Fundatorów nie dokona wcześniejszego odwołania całego Zarządu lub jego członka.
 6. Zarząd przedkłada Zgromadzeniu Fundatorów raz w roku sprawozdanie ze swojej działalności oraz przedkłada plan działania na rok następny.

Powered by Samba-SI Pomóż mi © 2006