image of a girl

Nasz statut

STATUT FUNDACJI REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "POMÓŻ MI".
Olsztyn, dn. 26.11.2004

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§1 Fundacja Rehabilitacja Dzieci Niepełnosprawnych "Pomóż mi", zwana dalej "Fundacją", ustanowiona przez osoby zwane dalej "Fundatorami" aktem notarialnym z dnia 7 maja 1991 roku sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Olsztynie, Repertorium A Nr 4907/1991, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach (jednolity tekst Dz.U. Nr 46 z 1991 roku, poz 203) oraz niniejszego statutu.

§2 Siedzibą Fundacji jest miasto Olsztyn.

§3 Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w zakresie realizacji swoich celów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 2. Cały dochód przeznaczany jest na działalność statutową Fundacji.
 3. Fundacja ma statutowy, kolegialny organ kontroli i nadzoru - Zgromadzenie Fundatorów, odrębny od organu zarządzającego i nie podlegającego mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli i nadzoru:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 4. Fundacja nie może:
  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej "osobami bliskimi",
  2. przekazywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w Art. 3 ust. 3,
  4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz od ich osób bliskich.

§4 Fundacja posiada osobowość prawną.

§5 Fundacja używa pieczęci: Fundacja Rehabilitacja Dzieci Niepełnosprawnych "Pomóż mi" Olsztyn ul. Żołnierska 18

§6 Fundacja zostaje utworzona na czas nieokreślony.

Powered by Samba-SI Pomóż mi © 2006